ArbeQueen

Slide

ArbeQueen

Date: 2021

Category: Olive Oil

Photos by: Backbone Branding & Suren Manvelyan

Video Creators: Sahak Zarbabyan

         

 

THE CHALLENGE

When we were approached to create a cold pressed olive oil brand packaging, the challenge was showing all the product characteristics, and highlighting the unique and diverse features that it has to offer.

THE SOLUTION

Arbequina is considered the queen of olives due to its unique taste and high quality. Another proof of Arbequina olive’s royal nature is the way it is harvested. It requires a special approach of harvesting by handpicking, one by one. Although small, we can extract a sizable amount of oil, which is frost resistant, and is adaptable to different conditions of climate and soil. 

Accordingly, we decided to give Arbequina olive a character it deserves, a queen. We have depicted a crown, which emphasizes this unique oil’s advantages over the other similar products. 

We gave the packaging the effect of a royal headpiece, through which the bottle is seen in the shape of an olive with a delicate illustration of the queen’s face, made of a whole piece of paper. It is meant to become a beautiful ornament in people’s routine.

THE RESULT

Therefore, with simple minimalist packaging, we depicted all the royal features that Arbequina olive oil has to offer. We have emphasized the taste differences through black and white packaging

The name was obtained through wordplay and reflects both the name of the olive and its royalty.

 

********************

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ

Երբ մեզ դիմեցին  նոր զտված ձիթապտղի ձեթի փաթեթավորում ստեղծելու համար, մեր խնդիրն էր փաթեթավորման մեջ ներկայացնել այն բոլոր հատկությունները, որոնք պարունակում է պրոդուկտը։

ԼՈՒԾՈՒՄ

Ձիթապտղի այս արբեքինա տեսակը համարվում է ձիթապտուղների թագուհի՝ իր բացառիկ համային և որակային հատկությունների շնորհիվ։ Իր թագավորական բնույթի մասին վկայում է նաև արբեքինա ձիթապտղի քաղման եղանակը․ այն պահանջում է առանձնահատուկ վերաբերմունք և հավաքվում է ձեռքով՝ հատիկ-հատիկ։ Չնայած իր փոքր չափսերին այն տալիս է մեծ քանակության ձեթ, ունի ուժեղ ցրտադիմացկունություն և ադապտացվում է տարբեր կլիմայական և հողային պայմաններին։ 

Ուստի արբեքինա զեյթունին տվեցինք թագուհու կերպար։։ Գլխավերևում պատկերել ենք թագ, որն Ընդգծում է ձեթի առավելությունը այլ տեսակի ձեթերի հանդեպ:

Փաթեթավորումը թագավորական գլխազարդի էֆֆեկտ է ստացել, որն ընդգծում է  թագուհու դեմքը։ Այն մեկ կտոր թղթից է պատրաստված, որ ապահովի ամբողջական տեսքը։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Սև և սպիտակ փաթեթավորումների միջոցով ընդգծել ենք ձեթի համային տարբերությունները, որոնցով պայմանավորված են ձեթի մուգ և բաց երանգները։

Անվանումը ստացվեց տառախաղի միջոցով՝ օգտագործելով անվան մեջ թե՛ ձիթապտղի անվանումը, թե՛ հատկանշական թագուհի բառը։