“Bnavan” Private Label

Slide

“Bnavan” Private Label

 

Category: Food, Dairy

Photos by: Backbone Branding & Suren Manvelyan

         

 

CHALLENGE 

“Bnavan” has an exact aim: to assemble the farmers’ exclusively natural and high-quality products under one brand for spreading healthy and natural food. The brand delivers a variable assortment, and, first of all, there should be an economic budget package for the producer.

SOLUTION

The black and white design is used for affordable printing, on the other hand, conveys the primary values of the brand: pureness and honesty. Since printing is almost in one color with accents on details, it allows having various packages and creates the engagement effect with a lively and animate design.  It gives the designer infinite imagination to change the designs by creating new illustrations and stories from farm life heroes. In contrast to retail, this type of business can adapt the design to the market easily, by adding or changing the illustrations of the package, if there is a need to.

Due to its flexible packaging and simple coloring, the brand develops and quickly modifies its assortment by gaining new products.

****

 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ

Կար նպատակ՝ միավորել տարբեր գյուղացիների բնական արտադրանքը մեկ բրենդի ներքո, որը պիտի բավարարեր մարդկանց առողջ ապրելակերպ վարելու պահանջը։ Ստեղծեցինք «Բնավան»-ը․ առողջ և սննդարար մթերքի արտադրության համար։ «Բնավան»-ը իր մեջ ներառելով անընդհատ ավելացող ու փոփոխվող գյուղմթերքներ՝ առաջին հերթին պետք է լիներ շահավետ արտադրողի համար։

ԼՈՒԾՈՒՄ

Փաթեթավորումն ունի սահմանափակ գունային երանգներ՝ ինչը տնտեսապես շահավետ լուծում է արտադրողի համար։ Փաթեթավորման սև ու սպիտակ դիզայնը, փոխանցում է բրենդի հիմնարար արժեքները՝ ազնվությունն ու անկեղծությունը։ Միևնույն ժամանակ նման փաթեթավորումը դիզայներին տալիս է երևակայելու և հետաքրքիր լուծումներ ստանալու անսահման հնարավորություններ՝ Բնավանի հերոսների մասնակցությամբ։ 

Նման ճկուն լուծման շնորհիվ  բրենդը զարգանում է, փոփոխվում  և համալրվում նոր պրոդուկտներով։