Teastan

Slide

Teastan

Category: Tea

Photos by: Backbone Branding & Suren Manvelyan

         

 

THE CHALLANGE

The challenge in creating this packaging design was visually expressing the associations and feelings, aromatic notes, and effect the tea passes while drinking it. 

THE SOLUTION

Our packaging dieline is an imitation of a cut from the box with a tea leaf, as if with a bare hand. It shapes a window that lets us penetrate to the world of tea leaves, illustrated as a magical world of insects and plants and leaves that grow next to each other in wild nature, devouring the sun and fresh air of the beautiful mountains, where they rise. 

There are mainly two different types of tea – with refreshing and soothing effects. We have exemplified energizing teas on white packaging with a symbol of Sun– a source of energy, and relaxing teas in black packaging with a symbol of Moon.

So you can get the feeling that the tea gives not solely by the color of the package and symbols, but also by the mood that it passes.

Teastan opens up the world to the fascinating nature of Armenia while enjoying the delicious teas․

**********

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ

Մարտահրավերը թեյից առաջացած ասոցիացիաներն ու զգացումները փաթեթավորման միջոցով փոխանցելն էր։

ԼՈՒԾՈՒՄԸ

Փաթեթավորումն ունի թեյի տերևի կտրվածքի տեսք, որն ասես պատուհան լինի դեպի թեյերի տարատեսակ աշխարհներ: Այն պատկերված է որպես միջատների, բույսերի և տերևների աշխարհ, որոնք կողք կողքի աճում են վայրի բնության մեջ` կլանելով առատ արևն ու լեռների մաքուր օդը: 

Ի տարբերություն մեկուսացված թեյի տնկաստանների՝ Թեյաստանի բույսերն աճում են լեռներում՝ կատարյալ ներդաշնակության մեջ:

Սև և կանաչ թեյերը մրգերի և հատապտուղների հետ  ստեղծում են երկու տեսակի թեյեր` թարմացնող ու հանգստացնող: Առաջինի փաթեթավորումը ընտրված է սպիտակ՝ արևի խորհրդանշանով, որպես էներգիայի աղբյուր, իսկ երկրորդը՝ սև փաթեթավորմամբ ու լուսնի նշանով :

Թեյաստանը պարզապես թեյ չէ: Այն կարծես հրավիրատոմս լինի՝ ծանոթանալու Հայաստանի բնության հետ ու վայելելու համեղ թեյերը։