Tomacho

Slide

.

Tomacho

Client: Ibari Group 
Date: 2020
Service: Branding, Packaging
Category: Food, Sauces

+

.

The Brief

Just say the word Tomacho, doesn’t it simply uplift your mood and make you smile?  

These shiny red fruits truly inspire us and spark our creativity. 

Therefore for a project about  tomato derived products , we wanted to create a whole story around this main ingredient, and express through our design our love for the number 1 most popular fruit in the world! 

 

The Solution

We gave our imagination a challenge by asking it this question: if this brand’s tomatoes were characters with  their own distinctive personality traits,  how would they act, what they look like and how would they spend their day. 

Consequently, we have made these tomatoes come to life by giving them a personality traits and moods.  

We have created specific hand drawn characters depicting each of the 10 types of tomato product within the line. We have imagined each character at a precise stage of their lives, from the baby cherry tomatoes, to the wrinkly and dried out tomato in oil. 

Adding to this that all of these different tomatoes in a multitude of life stages and physical forms all belong to the same family: Tomacho.

We have chosen this ” Tomacho” naming for our brand in order to reflect on the high quality of the tomatoes.

In fact, the red bloodedness of the Macho character suits the bright red color that characterizes a tomato. 

But also, the “macho” qualification perfectly sums up the storyline that we have created for our characters.

In fact, the “Tomachoes” are brave beings, proud to be a part of such a high ranking family. 

The Patriarch of the family, takes his duty of protecting his family very seriously, and spends his time safeguarding them in the field.  He makes sure that GMO, pesticides and any other artificial substance would stay away from his fresh and healthy children, so that they mature and ripen in the most natural way possible. 

Our “Tomachoes” are brave beings ready for anything in order to keep their intact superior reputation, and their genuine and all natural composition  Hence their family Motto which they yell out loud and clear “Authentic from Head to Toe”. 

Given that tomato derived products are constantly present in our kitchen pantry, our goal was to create a design approach that was equally as popular and approachable as the product it contained.    For this new line, we wanted to establish a strong link with the consumer by visually grabbing his attention and making him engage with the product thanks to its humorist and unique design concept.

***

Համառոտ նկարագիր

Պարզապես արտաբերեք «Տոմաչո» բառը, միթե այն չի բարձրացնում Ձեր տրամադրությունը և չի ստիպում ժպտալ։ Այս փայլուն կարմիր մրգերը իսկապես ոգեշնչում են մեզ և լիցքավորում մեր ստեղծարարությունը։ 

Լոլիկից ստացված արտադրատեսակների այս նախագծի համար մենք ստեղծել ենք մի ամբողջ պատմություն, և մեր դիզայնի միջոցով արտահայտել ենք մեր սերը աշխարհի ամենատարածված մրգերից համար 1-ի համար:

 

Արդյունքը

Մենք մարտահրավեր նետեցինք մեր երևակայությանը՝ տալով նրան այս  հարցը․

եթե այս բրենդի լոլիկներից յուրաքանչյուրն ունենար իր անհատականությանը բնորոշ  բնավորություններ, ի՞նչ կանեին նրանք, ինչպիսի տեսք կունենային և ինչպես կանցկացնեին իրենց օրը:

Ուստի, մենք լոլիկներին հաղորդեցինք իրենց անհատականությանը համապատասխան բնավորության և տրամադրության գծեր։

Ձեռքով հատուկ նկարված կերպարներից յուրաքանչյուրը լոլիկի 10  արտադրատեսակներից մեկն է:

Յուրաքանչյուր կերպարի պատկերել ենք  իր կյանքի որոշակի փուլում, փոքր չերրի  լոլիկիներից մինչև կնճռոտված  և չորացած լոլիկը ձեթի մեջ։

Հավելենք, որ կյանքի տարբեր փուլերում և ֆիզիկական ձևերում պատկերված այս  տարբեր լոլիկները  «Տոմաչո» ընտանիքից են։

Բրենդի  «Տոմաչո»  անվանումը ընտրեցինք՝ լոլիկի բարձր որակն ընդգծելու համար:

Ի դեպ, տաքարյունությունը, որը բնորոշ է մաչոյի բնավորությանը և  արտահայտվում է կարմիր գույնով, համապատասխանում է  է լոլիկի վառ կարմիր գույնին:

Ավելին, մաչոյի բնութագրությունը հիանալի ամփոփում է պատմությունը, որը մենք ստեղծել ենք մեր այս հերոսների համար։

Ի դեպ, «Տոմաչոները»- ը քաջարի  են, և հպարտ են, որ նման բարձրաստիճան ընտանիքի մի մասն են:

Ընտանիքի մեծը շատ լուրջ է վերաբերվում  ընտանիքին պաշտպանելու իր պարտականությանը և անցկացնում է ամբողջ ժամանակը հետևելով նրանց դաշտում։

Նա ամեն ինչ անում է,  որ ԳՄՕ-ն, թունաքիմիկատները և ցանկացած այլ արհեստական նյութերը հեռու մնան իր թարմ և առողջ երեխաներից, որպեսզի նրանք հասունանան և աճեն բնական ճանապարհով:

Մեր «տոմաչոներ»-ը խիզախ արարածներ են, որոնք պատրաստ են ամեն ինչի, որպեսզի անձեռնմխելի պահեն իրենց փայլուն հեղինակությունը, ինչպես նաեւ իրենց իսկական և լիովին բնական բաղադրությունը։

Նրանց ընտանեկան կարգախոսը՝ «Ոտքից  գլուխ բնական»,- որը նրանք բղավում են բարձրաձայն  և հստակ։

Լոլիկից ստացված արտադրանքը մշտապես ներկա է մեր խոհանոցի մառանում, ուստի, մեր նպատակն էր ստեղծել այնպիսի դիզայն, որը կլինի նույնքան հայտնի և հասանելի, ինչքան որ լոլիկն է։

Այս նոր շարքի համար մենք ուզում էինք ամուր կապ ստեղծել սպառողի հետ, իսկ արտադրանքի հումորային և յուրահատուկ դիզայն կոնցեպտի շնորհիվ՝ վիզուալ գրավել նրա ուշադրությունը։